“AQRO KREDİT İTTİFAQI” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 2023-cildə fəaliyyət Hesabatı

“XƏZƏR-AUDİT 2019”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

VÖEN: 1903868641

İcazə: № AT/184, 06.03.2024

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu. Ş.Mehdiyev küçəsi, 271

Telefon: İş; (012) 5331960;  mobil; (050;070) 6607050

MSGIDUD0IP                                                                                       

 “15” mart 2024-cü il

MÜSTƏQIL AUDITOR

HESABATI

Rəy              

Mən “AQRO KREDİT İTTİFAQI” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (VÖEN 4100292191) 31 dekabr 2023-cü il tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatdan, məcmu gəlirlər hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları İttifaqın 31 dekabr 2023-cü il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).

 

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq İttifaqdan asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik İttifaqı ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik ittifaqın fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər İttifaqın maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

   R.A.Musayev, “XƏZƏR-AUDİT 2019” MMC-nin direktor-auditoru.

————————————————————————————————

“AQRO KREDİT İTTİFAQI” MMC 31 DEKABR 2023-cü il tarixə MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Məbləğlər Azərbaycan Manatı və ABŞ dolları ilə ifadə edilir 1 ABŞ dolları = 1,7000

       BALANS

AKTİVLƏR ASSETS Manatla
1. Banklar və digər Maliyyə İnstitutları ilə nəğd pul və balanslar 1. Cash and balances with banks and other FIs 80.0
     1.1 – Nağd Pul      1.1 – Cash 80.0
     1.2 – Banklar və digər Maliyyə İnstitutları ilə hesablar      1.2 – Accounts with Banks and other FIs
2.  Qiymətli kağızlar və uzun müddətli alacaqlar 2.  Investments and Long–term receivable
3.  Üzvlərə Kreditlər (3.1+3.2-3.3) 3.  Loans to Members (3.1+3.2-3.3) 87250.0
     3.1 – Cəmi qalıq kreditlər – qısa müddətli      3.1 – Total loans outstanding – short term 87250.0
     3.2 –  Cəmi qalıq kreditlər – uzun müddətli      3.2 –  Total loans outstanding – long term
     3.3 – Çıx : Mümkün itkilər üçün Rezerv (-)      3.3 – Less : Reserves for possible losses (-)
4.  Alınacaq faiz və haqqlar – xalis 4.  Interest and fees receivable – net 22675.0
    4.1 – Alınacaq faiz və haqqlar – qısa müddətli     4.1 – Interest and fees receivable– short term 22675.0
     4.2 –  Alınacaq faiz və haqqlar– uzun müddətli      4.2 –  Interest and fees receivable– long term
5.  Mebel və Avadanlıq 5.  Furniture and Equipment  
  5.1  Mebel və Avadanlıq   5.1  Furniture and Equipment
  5.2 Kompüterlər və rabitə avadanlıq.

 

  5.2 Furniture and Equipment
6.  Yığılmış Amortizasiya – Mebel və Avadanlıq (-) 6.  Accumulated Depreciation-Furniture and Equipment (-)  
  6.1  Mebel və avadanlıq üzrə yığılmış köhnəlmə   6.1  Accumulated Depreciation-Furniture and Equipment (-)
  6.2 Kompüterlər və rabitə avadanlıqları üzrə yığılmış köhnəlmə   6.2 Accumulated Depreciation-Furniture and Equipment (-)
7.  Digər Alacaqlar 7.  Other Receivables
8. Qabaqcadan ödənilmiş xərclər 8. Prepaid Expenses  
9.  Digər aktivlər 9.  Other assets  
CƏMİ AKTİVLƏR TOTAL ASSET 110005.0
PASSİVLƏR VƏ KAPİTAL LIABILITIES AND EQUITY  
10. Üzvlərdən Depozit 10. Members Deposits
11. Xarici kreditlər /borcalınan 11. External credits / borrowings 0
     11.1  SKMF      11.1  SKMF
     11.2  Banklar      11.2  Bank – loans
     11.3  Digər      11.3  Other borrowings 0
12. Ödəniləcək faizlər 12. Interest payable  
13. Kreditor hesabları (ödəniləcək) 13. Accounts payable
      13.1 Ödəniləcək Məvacib       13.1 Wages Payable
14. Hesablanmış xərclər və kompensasiya 14. Accrued expenses and provisions  
15. Dövlət büdcəsi və digər təşkilatlarla hesablaşmalar 15. Taxes payable  
      15.1 Dövlət büdcəsinə ödəniləcək vəsaitlər       15.1 State budget
      15.2 Yerli büdcələrə ödəniləcək vəsaitlər       15.2 Local budget
      15.3 Vergilər nazirliyinə ödəniləcək vəsaitlər       15.3 Ministry of tax
      15.4 Dövlət fondlarına və digər fondlara ödəniləcək vəsaitlər       15.4 State and other funds
16. Digər passiv hesablar 16. Other liability accounts  
             CƏMİ PASSİVLƏR              TOTAL LIABILITIES  
17. Kapital Hesabları 17. Equity Accounts  
        17.1 – Üzvlərin payı         17.1 – Members’ share 87281.0
        17.2 – Ehtiyatlar (keçən ilə)         17.2 – Reserves (previous year) 18744.0
        17.3 – Qrant         17.3 – Donated Capital
        17.4 – Avadanlıq         17.4 – Equipment
        17.5 – Cari ilə xalis gəlir         17.5 – Net income (loss) for the current year 3980.0
        17.6 – Əvvəlki illərin təsdiq olunmamış mənfəət və zərəri
      CƏMİ KAPİTAL       TOTAL EQUITY 110005.0
CƏMİ PASSİVLƏR VƏ KAPİTAL TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 110005.0

 

AKTIF-PASIF          0,00                                                   

Mənfəət və Zərər Hesabatı

Эялир вя хярcляр Iнъоме анд ехпенсес Manatla
1. Фаиз Эялири 1. Интерест Iнъоме 22675
1.1 Цзвляря верилян кредит 1.1 Лонс то мемберс 22675
1.2 Банклар вя диэяр Малиййя  институтлары  щесаблар 1.2 Аъъоунтс wитщ банкс анд отщер ФЫс
1.3 Гиймятли каьызлар вя узун мцддятли депозитляр 1.3 Ынвестментс анд лонэ терм
1.4 Диэярляри 1.4 Отщерс
2.  Гейри-Фаиз Эялири 2. Нон Ынтерест Ынъоме  
2.1 КИ коммисион  эялирляри 2.1 ЪУ Феес анд ъщарэес
2.2 Диэяр 2.2 Отщерс
3. Цмуми Эялир (3=1+2) 3. Эросс Ынъоме (3=1+2) 22675
4. Малиййя Хяръляри – Хариъи  Кредит 4. Финанъиал Ъостс- Ехтернал Ъредит 0
5. Цмуми Эялир (5=3-4) 5. Эросс Марэин (5=3-4) 22675
6. Цмуми вя Инзибати Хяръляр 6. Эенерал анд Административе Ехпенсес 17700
    6.1 Ямяк щаггы 6.1 Wаэес 13680
    6.2 Мцкафатлар 6.2 Бонусус
    6.3 Сосиал мцдафия/мяшьуллуг фонду хяръляри 6.3 Соъиал сеъуритй фунд 2896
    6.4 Ямяк щаггы иля  баьлы диэяр хяръляр 6.4 Отщер ъост релатед wитщ емплойтмент
    6 5 Тялим хяръляри 6.5 Траининэ ъостс
    6.6 Електрик енержиси вя иситмя хяръляри 6.6 Енерэй анд щеатiнэ ехпенсес
    6.7 Коммуникасийа хяръляри 6.7 Ъоммуниъатион  ехпенсес
    6.8 Тядарцк (дяфтярхана) хяръляри 6.8 Проъуремент оф супплиес
    6.9 Daşınmaz əmlakla əlaqədar xərclər 6.9 Connekted with real assets
    6.10 Езамиййя хяръи 6.10 Травел ехпенсес
    6.11 Амортизасийа вя кющнялмя 6.11 Депrеъиатион анд амортизатион
    6.12 Audit хяръляри 6.12 Audit   ехпенсес
    6.13 Щаглар вя рцсумлар (мящкямя, нотариат вя лисензийа 6.13 Леэал, нотарй анд лиъенсе
    6.14 Кредитля ялагядар хяръляр (банк вя гыймятляндирмя 6.14 Лоанс сервиъинэ ехпенсес
    6.15 Маркетинг хяръляри 6.15 Маркетинэ ехпенсес
    6.16 Програм тяминаты иля баьлы хяръляр 6.16 Софтwаре ехпенсес
    6.17 Цзвлцк щаггы 6.17 Мембер
    6.18 Диэяр 6.18 Отщер 1124
7. Кредит Иткиляри Ещтийаты Хяръи 7. Лоан Лосс Ресерве Ехпенсе  
8. Ямялиййатлардан Халис Ъялир (8=5-6-7) 8. Нет Ынъоме фром Оператионс (8=5-6-7) 4975
9. Кечмиш Дювря Тянзимлямяляр (Халис) (-ор+) 9. Превиоус Период Аджустментс (Нет) (- ор+)
10. Эялир Верэиси юдядикдян яввял Халис Эялир (Зяряр) (10=8+9) 10. Нет Ынъоме (Лосс) бефоре Ынъоме Тах (10=8+9) 4975
11. Мянфяят (вя йа Зяряр) цзря Верэи 11. Тах он Профит (ор Лосс) он Ординарй Аътивитиес 995
12. Верэи юдядикдян сонра Халис (Зяряр) (12=10-11) 12. Нет Ынъоме (Лосс) афтер Тахес (12=10-11) 3980

 

 

Qeyd 1: Giriş

 

Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş 06 mart 2024-cü il tarixli AT/184 qeydiyyat nömrəli icazə əsasında fəaliyyət göstərən “XƏZƏR-AUDIT 2019” MMC-nin direktor-auditoru Musayev Raul Adıgözəl oğlu və “AQRO KREDİT İTTİFAQI” MMC ilə (bundan sonra İttifaq adlandırılacaq) ilə bağlanmış 07 mart 2024-cü il tarixli M-27603 saylı müqaviləyə əsasən 01.01.2023-cü il tarixdən 31.12.2023-cü il tarixədək olan dövrün maliyyə hesabatlarının (Balans Hesabatı, Mənfəət və Zərər Hesabatı, Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatı ) audutini apardım.

Auditə 07 mart 2024-cü il tarixdə başlandı və 15 mart 2024-cü il tarixdə başa çatdı.

Audit ilə əhatə olunan dövr ərzində maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aşağıdakı şəxslər cavabdehdirlər:

 

Sядр: Əliyev Zaur Əlisafa oğlu (tam audit dövru)

Baş mühasib: Əliyev Əlisadiq Əligüşad oğlu (tam audit dövru)

 

 

Qeyd 2: Əvvəlki auditin nəticəsi

 

01.01.2022-ci il tarixdən 31.12.2022-ci il tarixədək olan dövrün maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin auditini Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş auditor fəaliyyəti göstərmək üçün icazəsi olan AZERİ AUDİT SERVİS MMC tərəfindən 06 aprel 2023-cü ildə aparmış və müsbət auditor rəyi verilmişdir.

 

 

Qeyd 3: Sifarişçi haqqında ümumi məlumat

 

İttifaqa 02.06.2009-cu иl tarиxdə 207-Kİ saylı Mərkəzi Bank tərəfindən öz üzvlərinə kredit verilməsi üçün xüsusi razılıq lisenziya verilmişdir.

İttifaqın ünvanı: Biləsuvar şəhəri Mübariz İbrahimov küçəsi 221

 

İttifaqın nizamnamə fondu 87281.0 manat məbləğində olmaqla 100% yerli investisiyadan ibarətdir.

 

Qeyd 4: Hesabat əsası

 

İttifaqda mühasibat uçotu Azərbaycan Respublikası “Mühasibat uçotu haqqında” Qanununa, Vergi qanunvericiliyinə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair” təlimatına əsasən aparılır. Maliyyə hesabatları həmin mühasibat qeydləri əsasinda hazırlanmış və lazımi şəkildə düzəldilmişdir ki, onlar bütün mühüm aspektlər baxımından Beynəlxalq Mühasibat Standartları Komitəsinin qəbul etdiyi Beynəlxalq Mühasibat Standartlarına uyğun olsun.

 

Qeyd 4.1: Hesabat əsası (davamı)

 

Auditin məqsədi 31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması, hesabatların düzgün tərtib olunmasının yoxlanılması, gəlir və xərclərin düzgün müəyyən edilməsininin təsdiq olunmasıdır.

İşin yerinə yetirilməsi zamanı audit qrupu “Audit fəaliyyətinin professional normaları”, “Auditin Beynəlxalq Standartları” və həmçinin hamı tərəfindən qəbul olunmuş audit metodlarını rəhbər tutmuşdur.

Sifarişçi təqdim etdiyi hesabatlardakı ilkin məlumatlara görə vahid məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Manatla təqdim edilir.

 

Qeyd 5: Mühüm mühasibat prinsipləri

 

Aşağıdakı mühüm mühasibat prinsipləri əlavə edilən maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq edilmişdir:

 

Mühasibat əsası

 

İttifaqın maliyyə hesabatları ilkin dəyər prinsipi və tətbiq edilən BMS əsasında hazırlanmışdır.

 

Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları

 

Əlaqəli tərəflər

 

Əlavə edilən maliyyə hesabatları məqsədilə tərəflər bu halda əlaqəli hesab edilir ki, bir tərəf maliyyə və əməliyyat qərarlarının qəbul edilməsi zamanı o biri tərəfə nəzarət etmək və ya o biri tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərmək qabiliyyətinə malik olsun.

 

Nağd vəsaitlər və nağd vəsaitlərin ekvivalentləri

 

Nağd vəsaitlər və nağd vəsaitlərin ekvivalentlərinə kassada olan nağd pullar, banklarda olan hesablaşma və valyuta hesablarındakı qalıqlar aiddir.

 

Debitorlar, kreditorlar, şübhəli və ümidsiz borclar üzrə ehtiyatlar

 

Debitorlar və kreditorlar ödənilməmiş məbləğlərdə yarandığı dövrlərdə əks edilmişdir. Ümidsiz və şübhəli borclar üzrə ehtiyat rəhbərlik tərəfindən debitorların və avansların geri alınmasının qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

Ehtiyatların təxmin edilməsi fərziyyələrin istifadəsini tələb edir. Ehtiyat həcminin müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan əsas amillər debitor borclarının artması, tərkibi və keyfiyyəti, vaxtı keçmiş debitorların həcmi, mövcud iqtisadı vəziyyətə uyğunluğudur.

Ödənilə bilməyən debitorlar və avanslar balansdan silinir və ümidsiz və şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar yaradılmadığı üçün birbaşa zərərə aid edilir.

Vaxtı keçmiş kreditor borcları tələb olunmadığı halda gəlirə aid edilir.

 

İnvestisiyalar

 

İnvestisiyalar ilkin maya dəyərində əks edilən kapital investisiyalraından ibarətdir. Alınmış faizlər ayrıca olaraq faiz gəlirinə aid edilir. Bazar dəyərindəki azalma daimi hesab edilmədikdə, maliyyə hesabatlarında əks etdirilmir.

 

Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər

 

Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər toplanmış köhnəlməni çıxmaqla qalıq dəyərdə göstərilir. Əsas vəsaitlərin təmir və saxlama xərcləri, o cümlədən binaların və icarəyə götürülmüş binanın təmirinə çəkilən xərclər bu halda aktivləşdirilir ki, bu təmir və saxlama müvafiq aktivlərin iqtisadı həyatının uzanması və ya əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşması ilə nəticələnir və aktivin güman edilən iqtisadi həyatı və ya icarənin müddəti ərzində, bunlardan hansı daha az olarsa, bərabər aşınma üsulu əsasında köhnəlmə hesablanır.

Sair təmir və saxlama xərcləri çəkildiyi zaman xərcə silinir.

 

 

Gəlir və xərclərin qeydə alınması

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə uyğun gəlirlər və xərclər kassa metodu əsasında müəyyən edilir.

 

 

Qeyd 6: Pul vəsaitləri və sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

31.12.2023-cü il tarixə İttifaqın pul vəsaitləri və sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin cəmi 80.0 manat təşkil etmişdir ki,  bu da aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

 

Manat
6.1. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 80
6.1.1. İttifaqın kassasında nəğd vəsait 80
6.1.2. Bankda olan hesablaşma hesabı
6.1.3. Bankda olan valyuta hesabı  
6.1.4. Yolda olan köçürmələr
6.2. Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları
 

6. Pul vəsaitləri və sair qısamüddətli maliyyə aktivləri:

80

 

Kassa vasitəsilə nağd əməliyyatlar Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətdə olan qanun və təlimatlara uyğun aparılır.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə Ədliyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi ciddi hesabat blanklarından kassa hesabatlarında istifadə edilir.

 

Qeyd 7: Üzvlərə Kreditlər

 

31.12.2023-cü il tarixə İttifaqın üzvlərə verilmiş kreditlərin qalıqı 87250.00 manat                 təşkil etmişdir.

 

Qeyd 7.1: Alınacaq faiz və haqqlar

 

31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın faiz və haqlar aşağıdakı kimidir.

 

AZN
4 Alınacaq faiz və haqlar 22675
4.1 Alınacaq faiz və haqqlar-qısamüddətli 22675
4.2 Alınacaq faiz və haqqlar-uzunmüddətli 0
 

  Alınacaqların cəmi (4.1+4.2)

22675

 

Qeyd 8: Mebel və avadanlıqlar, binalar və onların köhnəlməsi

 

31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın əsas vəsaitlərı olmamışdır.

 

 

Qeyd 9: Aktivlərin cəmi

 

31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın aktivlərinin cəmi 110005.0 manat təşkil etmişdir.

 

Qeyd 10: Kapital

 

31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın kapitalı 110005.0 manat təşkil etmişdir ki, bu da aşağıdakı kimidir:

 

        17.1 – Üzvlərin payı         17.1 – Members’ share 87281.0
        17.2 – Ehtiyatlar (keçən ilə)         17.2 – Reserves (previous year) 18744.0
        17.3 – Qrant         17.3 – Donated Capital
        17.4 – Avadanlıq         17.4 – Equipment
        17.5 – Cari ilə xalis gəlir         17.5 – Net income (loss) for the current year 3980.0
        17.6 – Əvvəlki illərin təsdiq olunmamış mənfəət və zərəri
      CƏMİ KAPİTAL       TOTAL EQUITY 110005.0

 

Qeyd 11: Xarici kreditlər ( borcalınan )

 

31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın xarici kreditləri                       

31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın ödəniləcək faizləri olmamışdır.

Qeyd 13. Digər öhdəliklər.

                                                                          31.12.2023-cü il tarixə ittifaqın digər öhdəlikləri olmamışdır.

Qeyd 14: İttifaqın gəlirləri

İttifaqın 2023-cü il üzrə gəlirləri, faiz gəliri, qeyri faiz gəliri və sair təqdim olunan xidmətlərindən ibarət olmuşdur ki, bu da  aşağıdakılardan ibarətdir:

Эялиrlər Iнъоме анд ехпенсес Manatla
1. Фаиз Эялири 1. Интерест Iнъоме 22675
1.1 Цзвляря верилян кредит 1.1 Лонс то мемберс 22675
1.2 Банклар вя диэяр Малиййя  институтлары  щесаблар 1.2 Аъъоунтс wитщ банкс анд отщер ФЫс
1.3 Гиймятли каьызлар вя узун мцддятли депозитляр 1.3 Ынвестментс анд лонэ терм
1.4 Диэярляри 1.4 Отщерс
2.  Гейри-Фаиз Эялири 2. Нон Ынтерест Ынъоме  
2.1 КИ коммисион  эялирляри 2.1 ЪУ Феес анд ъщарэес
2.2 Диэяр 2.2 Отщерс
3. Цмуми Эялир (3=1+2) 3. Эросс Ынъоме (3=1+2) 22675
4. Малиййя Хяръляри – Хариъи  Кредит 4. Финанъиал Ъостс- Ехтернал Ъредит 0
5. Цмуми Эялир (5=3-4) 5. Эросс Марэин (5=3-4) 22675

Qeyd 15: İttifaqın xərcləri

 

İttifaqın 2023-cü il üzrə xərcləri aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Хяръляр 6. Эенерал анд Административе Ехпенсес 17700
    6.1 Ямяк щаггы 6.1 Wаэес 13680
    6.2 Мцкафатлар 6.2 Бонусус
    6.3 Сосиал мцдафия/мяшьуллуг фонду хяръляри 6.3 Соъиал сеъуритй фунд 2896
    6.4 Ямяк щаггы иля  баьлы диэяр хяръляр 6.4 Отщер ъост релатед wитщ емплойтмент
    6 5 Тялим хяръляри 6.5 Траининэ ъостс
    6.6 Електрик енержиси вя иситмя хяръляри 6.6 Енерэй анд щеатiнэ ехпенсес
    6.7 Коммуникасийа хяръляри 6.7 Ъоммуниъатион  ехпенсес
    6.8 Тядарцк (дяфтярхана) хяръляри 6.8 Проъуремент оф супплиес
    6.9 Daşınmaz əmlakla əlaqədar xərclər 6.9 Connekted with real assets
    6.10 Езамиййя хяръи 6.10 Травел ехпенсес
    6.11 Амортизасийа вя кющнялмя 6.11 Депrеъиатион анд амортизатион
    6.12 Audit хяръляри 6.12 Audit   ехпенсес
    6.13 Щаглар вя рцсумлар (мящкямя, нотариат вя лисензийа 6.13 Леэал, нотарй анд лиъенсе
    6.14 Кредитля ялагядар хяръляр (банк вя гыймятляндирмя 6.14 Лоанс сервиъинэ ехпенсес
    6.15 Маркетинг хяръляри 6.15 Маркетинэ ехпенсес
    6.16 Програм тяминаты иля баьлы хяръляр 6.16 Софтwаре ехпенсес
    6.17 Цзвлцк щаггы 6.17 Мембер
    6.18 Диэяр 6.18 Отщер 1124
7. Кредит Иткиляри Ещтийаты Хяръи 7. Лоан Лосс Ресерве Ехпенсе  
8. Ямялиййатлардан Халис Ъялир (8=5-6-7) 8. Нет Ынъоме фром Оператионс (8=5-6-7) 4975
9. Кечмиш Дювря Тянзимлямяляр (Халис) (-ор+) 9. Превиоус Период Аджустментс (Нет) (- ор+)
10. Эялир Верэиси юдядикдян яввял Халис Эялир (Зяряр) (10=8+9) 10. Нет Ынъоме (Лосс) бефоре Ынъоме Тах (10=8+9) 4975
11. Мянфяят (вя йа Зяряр) цзря Верэи 11. Тах он Профит (ор Лосс) он Ординарй Аътивитиес 995
12. Верэи юдядикдян сонра Халис (Зяряр) (12=10-11) 12. Нет Ынъоме (Лосс) афтер Тахес (12=10-11) 3980

      Qeyd 16: Nəticə və təkliflər

  1. Vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərə əməl edilsin.
  2. Qlobal maliyyə böhranını və ölkədə olan pandemiya şəraitini nəzərə alaraq, bu böhranın işlərinizə təsirinin azaldılması üçün tədbirlər planının hazırlanmasını təklif edirik.

Maliyyə hesabatı 2 (iki) nüsxədən ibarət tərtib olunmuşdur.

         “XƏZƏR-AUDİT 2019”

MMC-nin direktor-auditoru:                                                         R.A.Musayev

Sifarişçi təqdim etdiyi hesabatlardakı ilkin məlumatlara görə vahid məsuliyyət daşıyır.

Tanış oldu: Z.Ə. Əliyev,

“AQRO KREDİT İTTİFAQI” MMC-nin idarə heyətinin sədri,

 Ə.Ə.Əliyev, Baş mühasib                                                                                             

 

 

 

 

Related posts